Témakiírások

Albert Fruzsina

 1. Az emberi kapcsolatok vizsgálata szociológia szempontból

 2. A nemi szerepek változásainak hatása a barátságok alakulására

 3. A társadalmi kirekesztődés jelensége, hatásai


Balogh László

 1. XX. századi politikai filozófia

 2. Emlékezetpolitika

 3. Politika és vallás


Berényi Zoltán

 1. Civil társadalom Közép-Európában


Czibere Ibolya

 1. Társadalmi egyenlőtlenségek

 2. Szegénység és kirekesztődés a társadalomban

 3. Területi egyenlőtlenségek, lokális  közösségek

 4. Nők és férfiak a társadalomban

 5. Szervezetek és társadalom – szervezettípusok, hatalmi viszonyok, szervezeti kultúra

 6. Családszociológiai folyamatok, családrendszerek, posztmodern változások és hatásaik 


Csoba Judit

 1. A munkaérték átalakulása és a munkavállalókkal kapcsolatos elvárások megváltozása az elmúlt évtizedekben

 2. A foglalkoztatáspolitika és az aktív munkaerő-piaci politikák változása Európában és Magyarországon

 3. Helyi társadalmak, kirekesztettség, területi egyenlőtlenségek elemzése

 4. A jóléti rendszerek, szociális ellátások és szolgáltatások átalakulása a posztmodern társadalmakban

 5. A szociális szakma humánerőforrásának szerkezete, változása az elmúlt két évtizedben

 6. Fejlesztési stratégiák és szociális innovációk Magyarországon


Dupcsik Csaba

 1. A cigányok/romák kutatása - A magyarországi romakutatások

 2. A családi és nemi szerepek változásai

 3. A magyar szociológia és protoszociológia története


Fábián Gergely

 1. Életminőség, társadalmi integráció és az életminőséget befolyásoló társadalmi tényezők szerepe

 2. Idősödő társadalmak társadalompolitikai kihívásai, öregedés és társadalmi integráció

 3. Társadalmi változások és a segítő hivatások professzionalizációs dilemmái 


Feleky Gábor

 1. A társadalmi struktúra és a rétegződés elméleti kérdései

 2. Az osztály-problematika

 3. A társadalmi egyenlőtlenségek és a társadalmi távolságok


Fényes Hajnalka

 1. Az önkéntesség szociológiája, fiatalok önkéntessége

 2. Férfiak és nők az oktatásban és/vagy a munkaerőpiacon

 3. Társadalmi mobilitás

 4. Többváltozós és többszintű elemzések és alkalmazásaik, kontextuális elemzés


Janky Béla

 1. A magyarországi romák integrációja (akkulturációs mechanizmusok és többségi sztereotípiák)


Kovách Imre

 1. Társadalmi integráció – a jelenkori magyar társadalom

 2. Város- és faluszociológia

 3. A társadalomtudományos gondolkodás elmélete és gyakorlata

 4. A helyi társadalmak és közösségek

 5. Környezetszociológia

 6. A gazdasági, kulturális és politikai elitek

 7. A regionális és helyi fejlesztések és projektek


Krémer Balázs

 1. Gazdaság- és munkaszociológia 

 2. A test, a gének, a biologikum társadalmi és politikai tartalmai

 3. Kisebbség és kisebbségpolitika 

 4. Közpolitika -  szociálpolitika, foglalkoztatáspolitika 

 5. Társadalmi és gazdasági fejlettség, fejlődés 


Márton Sándor

 1. Információtechnológiai eszközök hatása a társadalomra

 2. A társadalomtudományokban alkalmazható matematikai statisztikai módszerek összehasonlítása

 3. Társadalmi változások sztochasztikus modellezése 


Murányi István

 1. Hazai politikai szocializációs folyamatok

 2. Nemzeti és lokális identitás

 3. Csoportközi előítélet és etnikai diszkrimináció


Nagy Levente

 1. Egyén, közösség, ideológia (A 19. és 20. századi ideológiák, és szerepük az európai gondolkodásban, politikában)

 2. Alapvető politikai fogalmak (Szabadság és egyenlőség a 19. és 20. századi politikai gondolkodásban)


Szabó Szilárd

 1. Tévhitek, legendák és mítoszok a magyar közjog történetében

 2. Magyarország és Ausztria közjogi viszonyának története


Tóth Ágnes

 1. Nemzetiségpolitika, kényszermigráció Közép-Európában

 2. A magyarországi nemzetiségek társadalmi helyzete

 3. Nemzeti és lokális identitás


Weaver, Eric Beckett

 1. Kelet-közép-európai társadalmak
  Nacionalizmus

 2. Identitás

 3. Kisebbségek